Zasady przyznawania certyfikatu

Zasady przyznawania certyfikatu „Przychodnia bez bólu”

Przychodnia, który chce otrzymać certyfikat  „Przychodnia bez bólu” , musi spełnić następujące kryteria:

 1. Przeszkolenie personelu Przychodni na temat podstaw leczenia bólu:
  1. Obowiązkowe jest przeszkolenie personelu z zakresu oceny i podstaw leczenia bólu przewlekłego. Nieobowiązkowo każdy ze szkolących się może przeszkolić się z zakresu zasad leczenia ostrego bólu pooperacyjnego.
   Szkolenie przygotowane przez PTBB znajduje się na platformie e-learningowej LeczBól.pl, obejmuje zakres kluczowych tematów związanych z leczeniem bólu oddzielnie dla lekarzy i pielęgniarek/położnych/ratowników/fizjoterapeutów. Szkolenie jest raz w roku aktualizowane przez wykładowców PTBB. Izby Lekarskie przyznały za szkolenie 10 punktów edukacyjnych. Szkolenie zakończone jest egzaminem on-line. Przychodnia otrzymuje wsparcie ze strony firmy Next Medica 1, obsługującej szkolenie od momentu zgłoszenia udziału w programie do etapu przygotowania się do certyfikacji.
  2. Konieczne jest uczestnictwo w szkoleniu CAŁEGO personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów)  zatrudnionych na etacie, kontrakcie lub umowie-zlecenie. Pracownicy, którzy ukończyli szkolenie w innych miejscach pracy i przedstawią ważny certyfikat ukończenia szkolenia – mogą być wyłączeni ze szkolenia, a kopie ich certyfikatów dołączone do dokumentacji.
  3. Raz w roku Przychodnia ma obowiązek przeszkolić osoby nowo przyjęte do pracy.
 2. Prowadzenie monitoringu natężenia bólu oraz leczenia bólu u wszystkich pacjentów leczonych w Przychodni:
  Ocena nasilenia bólu powinna być przeprowadzana z każdym pacjentem podczas każdej wizyty w Przychodni. Konieczne jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej oceny uśmierzania i leczenia bólu w formie karty oceny bólu, tylko dla pacjentów ze zdiagnozowanym bólem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2023.
 3. Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania i leczenia bólu:
  Pacjent powinien otrzymać informację, dotyczącą możliwości leczenia bólu związanego z jego chorobą przewlekłą, zarówno przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak i przez specjalistyczne Przychodnie Leczenia Bólu. Poza informacją ustną pacjent powinien otrzymać pisemną broszurę informacyjną na temat uśmierzania i leczenia bólu.
 4. Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych
  W przypadku wystąpienia działań niepożądanych zastosowanego leczenia konieczne jest ich odnotowanie na załączonym formularzu.

 

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Przychodnią a PTBB i firmą szkolącą Next Medica 1 , dyrektor Przychodni powinien wyznaczyć koordynatora/koordynatorkę programu. Osoba ta zgłasza Przychodnię do udziału w programie „Przychodnia bez bólu” poprzez wypełnienie formularza online Formularz zgłoszeniowy lub pobranie Formularza Zgłoszeniowego do wydruku i przesłanie skanu podpisanego dokumentu na adres leczbol@nextmedica.pl  oraz pytania@przychodniabezbolu.pl

 • Od momentu przyjęcia zgłoszenia do programu Przychodnia ma 3 miesiące na wprowadzenie procedur pozwalających na spełnienie kryteriów koniecznych do uzyskania certyfikatu.
 • Po upływie trzech miesięcy przeznaczonych na implementacje procedur (karty dokumentacyjne muszą funkcjonować przynajmniej 3 miesiące) Przychodnia powinna wystąpić do PTBB z wnioskiem o nadanie certyfikatu „Przychodnia bez bólu”, przesłanym mailowo na adres: leczbol@nextmedica.pl i pytania@przychodniabezbolu.pl
 • Certyfikat będzie przyznawany przez komisję składająca się z członków Grupy Ekspertów PTBB lub osób przez nich wyznaczonych po przeprowadzeniu kontroli spełnienia wyznaczonych kryteriów. Koordynator Programu „Przychodnia bez bólu” w Przychodni zostanie zaproszony na posiedzenie komisji, która odbędzie się on-line i do którego zostanie wysłany link do spotkania. Do kontroli należy przygotować (zanonimizowane) kopie 10 kart monitorowania bólu, z 4 dni wskazanych przez PTBB i przesłać na 48 godzin przed planowanym spotkaniem na adres pytania@przychodniabezbolu.pl

W przypadku prowadzenia dokumentacji pacjenta w formie jedynie elektronicznej, komisja będzie honorowała zanonimizowane wydruki z systemu.

Przedstawiciel PTBB może skontaktować się z Koordynatorem w przypadku wątpliwości do wyjaśnienia.

Certyfikat „Przychodnia bez bólu” będzie przyznawany na 3 lata. Po tym czasie uaktualnione szkolenie personelu należy powtórzyć i zgłosić akces do odnowienia certyfikatu. Kontrola dokumentacji zostanie powtórzona.