Organizatorzy projektu

Projekt „Szpital bez bólu” został zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, które do jego realizacji zaprosiło związane z tematem programu towarzystwa naukowe – Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Polskie Towarzystwo Badania Bólu

Polskie Towarzystwo Badania Bólu powstało w 1990 roku, jako polski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (Polish Chapter of IASP). Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny, a jego wiodącym celem jest wspieranie badań naukowych dotyczących bólu i ich zastosowania w praktyce klinicznej. PTBB prowadzi również działalność wydawniczą oraz zajmuje się organizowaniem zjazdów, konferencji i sympozjów. W 1993 roku PTBB przystąpiło do Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Bólowych (EFIC).

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii powstało w 1959 roku jako Towarzystwo Anestezjologów Polskich. Jest towarzystwem naukowym zrzeszającym i reprezentującym środowisko polskich anestezjologów.

Do zadań Towarzystwa należą prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, dbanie o wysoką etykę zawodową członków, szerzenie wiedzy z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji i leczenia bólu, współdziałanie w planowaniu i organizowaniu służby zdrowia w zakresie reprezentowanej specjalności.

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Towarzystwo Chirurgów Polskich to najstarsze polskie towarzystwo naukowo-szkoleniowe lekarzy chirurgów. Założone w 1889, początkowo skupiało specjalistów wszystkich dziedzin medycyny zabiegowej. Z czasem, wraz z powołaniem odrębnych towarzystw poszczególnych specjalizacji, stało się towarzystwem chirurgów ogólnych, w dalszym ciągu pozostając towarzystwem macierzystym wszystkich specjalności zabiegowych.

Struktura Towarzystwa to: 15 oddziałów (białostocki, bydgosko-toruński, gdański, śląski, świętokrzyski, krakowski, lubelski, łódzki, warmińsko-mazurski, opolski, poznański, rzeszowski, szczeciński, warszawski, wrocławski); 6 komisji (ds. Socjalno-Zawodowych, Historyczna, ds. Kształcenia i Specjalizacji, ds. Naukowych, Opiniodawcza ds. Członków Honorowych i Członków Korespondentów TCP, Interwencyjna); 7 sekcji (Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń, Badań Podstawowych w Chirurgii, Chirurgii Endokrynologicznej, Zakażeń Chirurgicznych, Viscerosyntezy, Chirurgii Wojskowej, Chirurgii Endoskopowej).

Liczba członków Towarzystwa to blisko 3500 lekarzy różnych specjalności chirurgicznych.

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zrzesza ginekologów oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie położnictwa-ginekologii.

Do głównych celów PTG należą: rozwój działalności naukowej oraz doskonalenia i upowszechnianie wiedzy medycznej w dziedzinie położnictwa-ginekologii, podnoszenie poziomu naukowego, etycznego oraz zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa a także podnoszenie poziomu oświaty zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i leczenia chorób narządów płciowych kobiety.

Towarzystwo posiada 16 oddziałów regionalnych i 21 sekcji naukowych.

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Przedmiotem zainteresowania Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego jest dziedzina medycyny obejmująca rozpoznanie, zapobieganie, leczenie i rehabilitację wad, chorób i uszkodzeń narządu ruchu i inne dziedziny nauki wspierające rozwój ortopedii. Podstawowe cele PTOiTr związane są z upowszechnianiem najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej, inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu ortopedii, propagowanie wiedzy ortopedycznej wśród innych specjalności i współpraca w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskiej ortopedii za granicą oraz współpraca z władzami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w reprezentowanej specjalności.

Grupa Ekspertów

Nad merytoryczną częścią projektu czuwa interdyscyplinarna Grupa Ekspertów złożona z przedstawicieli wymienionych powyżej Towarzystw Naukowych oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. W skład Grupy Ekspertów wchodzą:

 • Prof. dr hab. n. med. Jan Dobrogowski (PTBB) – przewodniczący Grupy Ekspertów
 • Dr n. med. Józef Bojko (PTBB)
 • Prof. dr hab. n. med. Michał Drews (TChP)
 • Prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik (PTAiIT)
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski (PTG)
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza (Konsultant Krajowy ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 • Prof. dr hab. n. med. Ewa Mayzner – Zawadzka (były Konsultant Krajowy ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 • Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek (PTAiIT)
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek (PTBB)
 • Dr Jarosław Woroń (Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków, Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków)
 • Dr n. med. Magdalena Kocot – Kępska (PTBB)
 • Dr n. med. Małgorzata Malec – Milewska
 • Dr n. med. Artur Gądek