FAQ – najczęstsze pytania związane z projektem

Czy certyfikat „Przychodnia bez bólu” obejmuje tylko przychodnie dla dorosłych?

Certyfikat „Przychodnia bez bólu” obejmuje przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej z poradniami ogólnymi i specjalistycznymi, zarówno dla pacjentów dorosłych jak i pediatrycznych.

Czy szkolenie powinien przejść cały personel medyczny pracujący w certyfikowanej przychodni?

Tak. Aby uzyskać certyfikat „Przychodnia bez bólu” konieczne jest przeszkolenie CAŁEGO personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, a także ewentualnie zatrudnionych fizjoterapeutów czy psychologów. W przypadku sytuacji, gdy pojedyncze osoby nie mogły uczestniczyć w szkoleniu powinny być one przeszkolone w innym terminie. Osoby, które posiadają aktualny certyfikat z innego miejsca pracy mogą być zwolnione ze szkolenia, po przedstawieniu certyfikatu kierownikowi Przychodni i dołączeniu do dokumentacji.

Jak można zgłosić się do programu „Przychodnia bez bólu” ?

Aby zgłosić Przychodnię do udziału w programie „Przychodnia bez bólu” należy wysłać kwestionariusz zgłoszeniowy. Można to zrobić na dwa sposoby – albo wypełnić formularz on-line, albo wysłać wydrukowany i podpisany skan (Zakładka „Do pobrania”) na adres leczbol@nextmedica.pl i pytania@przychodniabezbolu.pl

Czy szkolenie z leczenia bólu przewlekłego Przychodnia  może zorganizować samodzielnie?

Ze względu na złożoność tematu bólu przewlekłego oraz obszerność materiału szkoleniowego organizatorzy zdecydowali, że jedyną formą szkolenia są wykłady przygotowane i na bieżąco aktualizowane przez wykładowców PTBB. Są one dostępne na platformie szkoleniowej „LeczBól.pl”. Kontakt: leczbol@nextmedica.pl Szkolenie jest dostępne dla uczestników nie tylko w czasie certyfikacji, ale także przez 12 miesięcy od momentu rejestracji.

Czy szkolenie powinno być powtarzane?

Szkolenie jest powtarzane co 3 lata w procesie ubiegania się o odnowienie certyfikatu. W przychodniach z certyfikatem „Przychodnia bez bólu” szkolenie powinno być organizowane przynajmniej raz w roku dla nowo zatrudnionych pracowników

Jakie wymagania musi spełnić Przychodnia, aby uzyskać certyfikat „Przychodnia bez bólu”?

Aby otrzymać certyfikat przychodnia musi spełnić następujące wymagania, określone przez organizatorów projektu:

 • Przeszkolenie całego personelu medycznego  z zakresu podstaw leczenia bólu przewlekłego
 • Prowadzenie monitoringu natężenia bólu podczas każdej wizyty pacjenta zgłaszającego dolegliwości bólowe, z pomocą kart oceny natężenia bólu (zakładka „Do pobrania”) oraz dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu.
 • Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu przewlekłego zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i specjalistycznych Poradniach Leczenia Bólu.
 • Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na formularzu działań niepożądanych (zakładka „Do pobrania”).

Jaki jest zakres tematyczny szkolenia na temat uśmierzania bólu, które musi przejść personel medyczny Przychodni  ubiegającej się o certyfikat ?

Szkolenie obejmuje 10 wykładów przeznaczonych zarówno dla lekarzy pacjentów dorosłych, jak i pediatrów:

 • Patomechanizm i epidemiologia bólu
 • Kliniczna ocena pacjenta z bólem
 • Farmakoterapia bólu
 • Leczenie bólu przewlekłego u osoby starszej
 • Leczenie bólu przewlekłego u dzieci
 • Ból w chorobie nowotworowej. Bóle przebijające.
 • Opioidy w leczeniu bólu nienowotworowego
 • Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego
 • Farmakoterapia bólów głowy
 • Ból w narządzie ruchu

Moduł nieobowiązkowy: Ostry ból pooperacyjny

Czy za odbyte szkolenie lekarze otrzymują punkty edukacyjne?

Tak. Za szkolenie w programie „Przychodnia bez bólu” lekarze otrzymują 10 punktów edukacyjnych po zaliczeniu egzaminu końcowego.

Czy za odbyte szkolenie pielęgniarki otrzymują  punkty edukacyjne?

Niestety Izby Pielęgniarskie nie wprowadziły systemu punktów edukacyjnych. Jeśli system taki się pojawi, szkolenie e-learningowe LeczBól zostanie do niego natychmiast zgłoszone. Na razie personel pielęgniarski otrzymuje imienny certyfikat zdania egzaminu na koniec kursu. 

Jakie są korzyści z formy e-learningowej szkolenia dla szkolącego się?

 • Uczestnik szkolenia e-learningowego może przechodzić je etapami, zarówno w miejscu pracy, jak i w domu, pod warunkiem posiadania łącza internetowego o szybkości co najmniej 1-3 Mbp/s.
 • Egzamin kończący szkolenie może być powtórzony 2 razy w celu uzyskania jak najwyższego wyniku. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi.
 • Po zaliczeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat i 10 punktów edukacyjnych (lekarze).
 • Dostęp do szkolenia jest aktywny także po zakończeniu certyfikacji przez okres 12 miesięcy.
 • Uczestnik szkolenia może zadawać pytania wykładowcom, także z prośbą o konsultację trudnego przypadku.

Jakie są korzyści szkolenia e-learningowego dla kierownictwa Przychodni?

 • Personel medyczny Przychodni może szkolić się w dogodnym dla siebie czasie i nie musi być wyłączony z pracy na czas szkolenia
 • Kierownik Przychodni/koordynator szkolenia otrzymuje wsparcie serwisowe od firmy szkolącej Next Medica 1, na wszystkich etapach certyfikacji. Otrzymuje także raporty na temat postępu pracowników w zaliczaniu szkolenia oraz dostęp on-line do tych statystyk.
 • Proces szkolenia może być dofinansowany przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Ile czasu od momentu, przyjęcia zgłoszenia do programu, ma Przychodnia  na spełnienie kryteriów wymaganych przez organizatorów?

Od momentu zgłoszenia się do programu certyfikacji (przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone drogą mailową oraz umieszczeniem nazwy Przychodni  na liście placówek ubiegających się o certyfikat umieszczonej na stronie www.przychodniabezbolu.pl, przychodnia ma trzy miesiące na spełnienie wymaganych przez organizatorów kryteriów.

Czy Przychodnia musi wystąpić z wnioskiem o nadanie certyfikatu „Przychodnia bez bólu”?
Po upływie trzech miesięcy przeznaczonych na implementację procedur (lub wcześniej w zależności od gotowości) Przychodnia powinna wystąpić do PTBB z pisemnym wnioskiem o nadanie certyfikatu „Przychodnia bez bólu”.

Czy certyfikat „Przychodnia bez bólu” przyznawany jest automatycznie po przeprowadzeniu szkolenia?

Wniosek jest jedynie zgłoszeniem gotowości przychodni, a przeprowadzone szkolenie personelu pierwszym ważnym etapem w procesie certyfikacji. Wdrożenie i stosowanie procedur dotyczących oceny i leczenia bólu zostanie zweryfikowane podczas kontroli przeprowadzonej przez organizatorów projektu „Przychodnia bez bólu” w formie spotkania certyfikującego on-line.

Jak należy przygotować się do kontroli?

 • Certyfikat będzie przyznawany przez komisję składająca się z członków Grupy Ekspertów PTBB lub osób przez nich wyznaczonych po przeprowadzeniu kontroli spełnienia wyznaczonych kryteriów. Koordynator Programu „Przychodnia bez bólu” w Przychodni zostanie zaproszony na posiedzenie komisji, która odbędzie się on-line i do którego zostanie wysłany link do spotkania. Do kontroli należy przygotować (zanonimizowane) kopie 10 kart monitorowania bólu, z 4 dni wskazanych przez PTBB i przesłać na 48 godzin przed planowanym spotkaniem na adres pytania@przychodniabezbolu.pl
 • Czy podczas spotkania Komisji Certyfikacyjnej należy przedstawić imienną listę członków personelu medycznego przychodni, uczestniczących w szkoleniu?  

  Tak, Komisja Certyfikacyjna wymaga przedstawienia pełnej imiennej listy uczestników szkolenia w formie wydruku raportującego z platformy e-learningowej (wydruk przygotowywany jest generowany jest przez firmę Next Medica obsługującą szkolenie dla szpitala). Adresy e-mailowe użyte przez szkolących się nie są wykorzystywane przez firmę obsługującą platformę ani PTBB w żadnych innych celach, poza szkoleniem.

  Czy do prowadzenia dokumentacji należy używać wyłącznie „Karty oceny natężenia  bólu” z zakładki „Do pobrania”?

  Karta oceny bólu została opracowana na podstawie wzoru z rozporządzenia Ministra Zdrowia i powinna być stosowana w przychodni w dowolnej szacie graficznej. W przypadku monitorowania bólu inną kartą spełniającą wymogi rozporządzenia lub posługiwania się systemem komputerowej dokumentacji, należy przesłać wzór  do akceptacji PTBB.

  Czy „Karty oceny natężenia bólu” należy przechowywać?

  Tak, „Karta oceny natężenia bólu” powinna być przechowywana razem z pozostałą dokumentacją pacjenta. Kserokopie kart z wskazanego okresu będą również potrzebne podczas kontroli, która zostanie przeprowadzona przez organizatorów programu przed przyznaniem certyfikatu „Przychodnia bez bólu”.

  Czy certyfikat „Przychodnia bez bólu” jest przyznany bezterminowo?

  Certyfikat „Przychodnia bez bólu” będzie przyznawany na 3 lata. Po tym czasie proces certyfikacji zostanie powtórzony.

  Jak wykazać dokładnie działania niepożądane leku? Co jeśli ich nie będzie?

  Działanie niepożądane leku należy wykazać przez wypełnienie żółtej karty. Jeśli brak jest działania niepożądanego to karty nie należy wypełniać.

  W jaki sposób należy zgłaszać wystąpienie działania niepożądanego leku?

  Raportowanie to powinno odbywać się przy pomocy specjalnie opracowanych i przyjętych formularzy działań niepożądanych tzw. żółta karta. Wzór tego formularza można pobrać ze strony: Karta zgłoszenia działania niepożądanego

  Gdzie należy zgłaszać niepożądane działanie zastosowanego leku?

  Informacje związane z wystąpieniem działań niepożądanych leków należy niezwłocznie zgłosić do Regionalnego Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków. Listę Ośrodków można pobrać ze strony: Lista ośrodków zbierających dane o powikłaniach polekowych

  Czy szkolenie jest płatne?

  Tak  jak w przypadku większości kursów edukacyjnych konieczne jest wniesienie opłaty zależnej od liczby szkolących się osób. Firma szkoląca informuje o możliwościach dofinansowania szkolenia.